Vedtægter for Ringkøbing Handelsforening

 

§ 1

Foreningens navn er Ringkøbing Handelsforening, der er stiftet den 3. februar 1874.

 

Foreningens formål er at virke til fremme af handel, turisme, industri og dermed forbundne erhverv, samt at varetage medlemmernes interesser og rettigheder.

 

§ 2

Adgang til optagelse som medlem af foreningen har:

 

Enhver handels- og/eller erhvervsvirksomhed. Optagelse finder sted, når bestyrelses flertal stemmer derfor.
 

Endvidere kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil, selv om vedkommende ikke måtte opfylde de foranstående betingelser.
 

Bestyrelsens afgørelse om ikke-optagelse kan gennem et medlem indankes for foreningens ordinære generalforsamling, hvor optagelse så finder sted, når mindst tre fjerdedele af de mødte medlemmer stemmer derfor.


§ 3

Anmodning om optagelse rettes til et medlem af bestyrelsen eller købstadschefen.

 

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller købstadschefen. Der betales fuldt kontingent for det år, hvori udmeldelsen sker.

 

§ 4

Årskontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til budgettet for handelsforeningens udgifter i det kommende år.

Kontingentet opkræves forud.

 

§ 5

Medlemmer, som ikke mere er aktive erhvervsdrivende, kan efter anmodning til bestyrelsen blive ”passive medlemmer”. Sådanne medlemmer har ingen stemmeret på foreningens møder. Der erlægges et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6

Foreningen holder en ordinær sammenkomst eller et møde i hvert kvartal. For øvrigt kan ekstraordinære møder holdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når 10 medlemmer skriftligt for formanden eller købstadschefen fremsætter begæring derom med opgivelse af forhandlingsemnerne.

Formanden eller købstadschefen leder forhandlingerne.

 

§ 7

Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der repræsenterer foreningen over for tredjemand.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Enhver er pligtig af modtage valg. Dog kan afgående bestyrelsesmedlemmer fritages i lige så lang tid, som de har fungeret. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme tælle dobbelt
Bestyrelsen vælger af sin midte: formand og næstformand.
Købstadschefen er fast deltager i bestyrelsesmøderne og varetager sekretærfunktionen.
Af foreningens midler kan der til den daglige drift disponeres af købstadschefen alene indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer. Herudover kan der kun disponeres af formand og næstformand i forening eller flertallet af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 3 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter er valgt for 1 år af gangen. Ved indtræden i bestyrelsen er suppleanten valgt med samme valgperiode som den udtrædende.

Generalforsamlingen vælger et revisionsfirma til at foretage revision af regnskabet. Revisionsfirmaet skal være medlem af Ringkøbing Handelsforening.
Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.
 

§ 8

Bestyrelsen søger efter bedste evne af fremme foreningens formål. Navnlig påhviler det bestyrelsen at fremkomme med forslag til foranstaltninger i foreningens interesser.

 

Ethvert medlem er berettiget til ved skriftlig henvendelse til formanden eller købstadschefen at fremkomme med forslag til forhandling. Sådanne forslag behandles da på det første ordinære møde, når det er meddelt formanden eller købstadschefen senest 3 dage forinden.

Finder bestyrelsen, at det fremkomne forslag ikke egner sig til forhandling, meddeles dette vedkommende med angivelse af grunden dertil.

 

§ 9

Bestyrelsen udpeger medlemmer til et aktivitetsudvalg, hvor købstadschefen er formand og ansvarlig for gennemførsel af aktiviteterne overfor bestyrelse, til aktivitetsudvalget.

 

§ 10

Enhver henvendelse til foreningen modtages af købstadschefen eller formanden. Købstadschefen udfører de tagne beslutninger og udfærdiger alle på møderne vedtagne skrivelser, erklæring og bemærkninger fra foreningen.

 

§ 11

Det påhviler ligeledes bestyrelsen at besvare autoriteters henvendelser og forespørgsler til den. Bestyrelsen er i ethvert spørgsmål, både overfor autoriteter og private, bemyndiget til at udtale sig og handle i foreningens navn.

 

§ 12

Revisor gennemgår de aflagte regnskaber samt leverer regnskaberne med mulige bemærkninger til formanden. Formanden foranlediger regnskabet underskrevet af bestyrelsen.

 

§ 13

Den årlige generalforsamling holdes inden udgangen af første kvartal. Bekendtgørelse herom sker med mindst 8 dages varsel på en hensigtsmæssig måde efter bestyrelses skøn.

Bekendtgørelsen skal indeholde en kortfattet meddelelse om de vigtigste sager, der skal forhandles, navnlig om de sager der kræver afstemning.

 

På generalforsamlingen fremlægges og foretages:

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Årsregnskab for foreningen til godkendelse.
Beretning om aktivitetsudvalgets virksomhed i det forløbne år.
Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleant.
Valg af revisor
De af bestyrelsen eller enkelte medlemmer frembragte sager.
Eventuelt.
 

§ 14

Alle afstemninger, både ved generalforsamlingen og ved de ordinære og ekstraordinære møder, sker:

ved håndsoprækning, eller
ved stemmesedler
efter bestyrelsens bestemmelse, eller når dirigent vælges, da efter dennes beslutning. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem forlanger det.

Ingen kan afgive stemme ved fuldmagt.

Hvor et forstærket flertal fordres, skal der altid benyttes skriftlig afstemning.

Simpel stemmeflerhed gør udslaget, hvor ikke andet er bestemt i disse love.

 

§ 15

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel til en hvilken som helst tid, bestyrelsen beslutter, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt for formanden fremsætter begæring derom med opgivelse af forhandlingsemnerne. Bekendtgørelse med kort angivelse af forhandlingsemnerne offentliggøres på en måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

 

§ 16

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til formanden og kan kun ske 1 gang årligt, nemlig inden udgangen af december måned. Har et medlem pådraget sig et års restance af kontingent, udelukkes han af foreningen og kan ikke optages igen, før restancen er betalt.

 

Når et medlems formueomstændigheder sætter ham ud af stand til at betale det årlige kontingent, kan bestyrelsen fritage ham for betaling indtil videre, uden at han derfor taber sine rettigheder som medlem. Dog har pågældende medlem ikke stemmeret, før han atter betaler sit årlige kontingent.

 

§ 17

Anser bestyrelsen eller medlemmerne det for fornødent at udelukke et medlem af forening, kan dette ske, når udelukkelsen besluttes på en generalforsamling med ¾ af de afgivne stemmer.

 

§ 18

Forslag til ændringer eller tilføjelser til disse love forelægges på en generalforsamling. Til vedtagelse fordres at mindst 1/3 af alle medlemmer møder og afgiver stemmer, og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ved denne generalforsamling ikke mødt tilstrækkelig mange medlemmer, kan forslaget vedtages ved en efterfølgende generalforsamling, hvortil der indkaldes med mindst 8 dages varsel, og da ved simpel flertal uansat de mødte medlemmers antal.

 

§ 19

Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor 2/3 af alle medlemmer er mødt, og når ¾ af disse stemmer for opløsningen.

Er der til en til foreningens opløsning indkaldt generalforsamling ikke mødt tilstrækkelig mange medlemmer, indkaldes ved en ny bekendtgørelse efter § 15 ekstraordinær generalforsamling, hvor der da tages beslutning af de mødte medlemmer med samme kvalificerede majoritet.

 

§ 20

Opløses foreningen, fordeles dens formue efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

§ 21

Nærværende love, hvorved alle ældre love og vedtægter for Ringkøbing Handelsforening ophæves, træder i kraft fra den 3. marts 2020